Cài đặt
Chọn giao diện
Chia sẻ


Chia sẻ
Đổi giao diện:

Công cụ get link từ Picasa, Google plus

Công cụ lấy link ảnh Flickr

Chỉ hỗ trợ Flickr sets (xem hướng dẫn)
Tùy chỉnh mẫu code, với $i đại diện cho link ảnh.
Kết quả :